Grožnje

Glavna grožnja primorski podusti je prisotnost tujerodne vrste donavske podusti (Chondrostoma nasus). Vrsti namreč tekmujeta za isti življenjski prostor (Povž M., 2015). Donavsko podust so v porečje Vipave vnesli lokalni ribiči za popestritev ribolova. Ostalih pogostih groženj vodnim organizmom, kot so degradacija habitata, črpanje vode in onesnaževanje, v upravljanju s primorsko podustjo ne smemo izključiti.

Varstveni status

Primorska podust (Protochondrostoma genei) je uvrščena v:

1. Prilogo II Habitatne Direktive
2. IUCN Rdeči seznam ogroženih vrst
3. Slovenski Rdeči seznam ogroženih vrst rib
4. Italijanski Rdeči seznam ogroženih vrst rib

Na osnovi recentnih terenskih raziskav opravljenih med leti 2013 in 2017 (Pliberšek K.s sod., 2014; Podgornik S., 2014; Radovanovič M., 2017) ocenjujemo, da je trenutni ohranitveni status primorske podusti v Sloveniji SKRAJNO OGROŽENA VRSTA. V Italiji je status vrste ocenjen na NEUGODNO - SLABO (National Summary 2007 - 2012v okviru Habitatne Direktive).